HD身份钱包可以批量生成多个钱包地址吗?

我想在bsc链上批量创建多个钱包地址,可以用HD钱包批量生成吗?还是说必须要一个一个新建地址?